सुषमा - पान २

सुषमा वहिनी आरशासमोर उभी राहून ब्लाऊजचे हुक्स काढत होती मला पाहिल्यावर तिने झटकन बेडवर टाकलेली साडी छातीशी धरली मनात तिच्या ओलेत्या विवस्त्र शरीराची कल्पना मी करू लागलो होतो
मागील पानपुढील पान

No comments:

Post a Comment