सुषमा - पान ६

माझ्या छातीवर डोकं ठेवून रड, रड, रडली तुला कधी सोडून जाणार नाही म्हणत होती वेडी
मागील पानपुढील पान

No comments:

Post a Comment